O REAF presentou o informe Renda e Patrimonio 2023

30/04/2024
Presentación Documento Renda e Patrimonio 2023

O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF-CGE) presentou o pasado 16 de abril ante os medios de comunicación a 35ª edición do seu informe anual “Renda e Patrimonio”, no que analiza as novidades normativas, doctrinales e jurisprudenciales relativas a ambos os impostos para o exercicio 2023.

Valentín Pich, Presidente do Consello Xeral, Agustín Fernández Pérez, Secretario Xeral do Colexio e Presidente do REAF-CGE Rubén Gimeno, Secretario Técnico do REAF-CGE e Raquel Jurado e Rubén Marín, técnicos ambos os do Servizo de Estudos do Rexistro, foron os encargados de presentar o informe.

De entre os asuntos máis destacados que foron obxecto de análise, o tema estrela foi a omisión por parte do Goberno e algunhas Comunidades Autónomas de deflactar a tarifa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e axustar os tramos impositivos para adecuar a progresión á inflación. Sobre este particular, Pich recoñeceu que lles sorprende que tras tres anos de forte inflación non se compensou deflactando as tarifas estatais, o que cualificou como "decisión política de difícil xustificación que afecta á capacidade de ingresos das familias". Neste sentido, indicou que a deflactación do IRPF podería aforrar ata 233 euros ás rendas medias.

Ademais de ofrecer unha visión do contexto xeral do Imposto sobre a Renda e o Patrimonio, así como datos sobre a recadación -a do IRPF ascendeu a 120.280 millóns de euros, representando un aumento do 9,9% respecto ao ano anterior e o 44% dos ingresos totais- na presentación ofrecéronse, como todos os anos, 50 recomendacións para optimizar os beneficios fiscais na declaración destes impostos, resaltando, entre outras, as seguintes:

  • As persoas titulares do ingreso mínimo vital (IMV) e as persoas integrantes da unidade de convivencia sempre están obrigadas a presentar a declaración, aínda que devandito ingreso estea exento.
     
  • Se a Administración abonou intereses de demora ao efectuar unha devolución de ingresos indebidos deberá de tributar por eles ao constituír unha ganancia patrimonial que tributa na renda xeral.
     
  • Se se sufriu un despedimento improcedente en 2023 e a indemnización non supera o estipulado no Estatuto dos Traballadores, en principio, a indemnización percibida, ata 180.000 euros estará exenta, pero teña coidado porque isto non será así se se pode apreciar que existiu un pacto entre a empresa e o traballador.
     
  • Se durante 2023 tivo que trasladar a súa residencia a outro municipio por motivos de traballo, poderá aplicar un gasto adicional de 2.000 euros por mobilidade xeográfica. É necesario que antes de aceptar o traballo que motiva o cambio de residencia o contribuínte estivese desempregado e inscrito na oficina de emprego.
     
  • Se incorreu en gastos de reparación e conservación dun inmoble que ten alugado, así como en gastos de financiamento, non esqueza incluílos a efectos do cálculo do rendemento neto do capital inmobiliario, co límite dos rendementos íntegros. O exceso poderao compensar no catro exercicios seguintes.
     
  • O cónxuxe separado ou divorciado que segue sendo propietario da vivenda que habitan o outro cónxuxe e os seus fillos non ha de imputar renda inmobiliaria pola mesma. Ademais, se a adquiriu antes do ano 2013 e segue pagando préstamo hipotecario, poderá deducir por vivenda habitual.
     
  • A porcentaxe de dedución das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación para os empresarios ou profesionais en estimación directa simplificada elévase en 2023 a un 7%, manténdose o límite en 2.000 euros.
     
  • Se en 2023 iniciou unha actividade económica, poderá reducir un 20% o rendemento positivo. Con todo, non poderá facelo se exercese unha actividade económica o ano anterior ou cando máis do 50% dos ingresos da actividade procedan dunha persoa ou entidade da que o contribuínte obtivese rendementos do traballo no ano 2022.
     
  • Introdúcese unha dedución do 15% do valor de adquisición dun vehículo eléctrico, co límite de 20.000 euros, cando a compra do mesmo prodúzase entre o 30 de xuño de 2023 e o 31 de decembro de 2024, aínda que tamén se contempla a aplicación da dedución en caso de entregas a conta dentro de devandito prazo e en certas condicións.
     
  • Comprobar se no borrador aparecen todos os donativos realizados ao longo do 2023. Ademais, deberá comprobar se existe algún tipo de dedución na súa CCAA.
     
  • Se realizou obras de mellora da eficiencia enerxética na súa vivenda, ou nunha vivenda alugada que constitúa a vivenda habitual do inquilino, poderanse aplicar tres deducións -non simultaneamente-, sempre que se cumpran determinados requisitos. Para aplicar estas deducións hai que ter dous certificados de eficiencia enerxética (expedido por un profesional): un con data anterior á obra e outro con data posterior á mesma.
     
  • Se a declaración dun contribuínte que faleceu en 2023 sae a ingresar, coidado coa domiciliación. Non poña a conta dos herdeiros para que se realice o cargo, porque é posible que a entidade bancaria non o leve a cabo, ao non coincidir o contribuínte co titular da conta, e a débeda entraría en prema, co deveño da correspondente recarga.

O Documento íntegro atópase dispoñible para a súa descarga na Biblioteca Web (cartafol “Fiscalidade”).