Codigo deontoloxico

O economista desempeña unha importante función social, non só no ámbito económico, senón tamén no social, educativo e político, o que lle esixe "un alto grao de profesionalidade e de compromiso ético". Para cumprir esa responsabilidade social, ademais de actuar de acordo coa lei, como todo cidadán, o economista debe atender a uns Principios Deontolóxicos que establezan os requisitos éticos mínimos que debe observar un bo profesional e, sobre todo, uns valores que lle permitan desenvolver as súas capacidades humanas, profesionais e sociais. Eses Principios e as Normas que os desenvolven detállanse neste Código Deontolóxico, que a Comisión Permanente do Consello Xeral de Economistas aprobou con data 16 de novembro de 2017 para a súa presentación e aprobación, no seu caso, polo Pleno do Consello Xeral.


Ao publicar este Código Deontolóxico, o Consello Xeral de Economistas exerce as responsabilidades que a lexislación vixente atribúe aos Colexios Profesionais (Lei 2/1974, de 13 de febreiro). Como explicou o Tribunal Constitucional, "a razón de atribuír a estas entidades, e non á Administración, as funcións públicas sobre a profesión, das que constitúen o principal expoñente a deontología e ética profesional e, con iso, o control das desviacións na práctica profesional, estriba na pericia e experiencia dos profesionais que constitúen a súa base corporativa" (Sentenza 3/2013, de 17 de xaneiro).


O lexislador atribúe a cada Colexio a responsabilidade de regular os aspectos sociais e éticos da profesión no seu ámbito xeográfico. O Código Deontolóxico do Consello Xeral de Economistas non pretende, pois, invadir esas competencias dos Consellos Autonómicos de Colexios ou dos Colexios de Economistas, senón prestarlles un servizo, ofrecéndolles un texto que complemente e, no seu caso, supla aos Códigos que eles poidan elaborar, e que contribúa, se é o caso, a unificar criterios, para un mellor servizo aos colexiados.


Non se trata dun texto novo, senón dunha actualización do Código aprobado en 2011. Como aquel, recolle o compromiso do Consello Xeral e dos Colexios de Economistas de que as actuacións das institucións colexiais e dos profesionais colexiados teñan unha clara dimensión ética e oriéntense ao servizo dos seus clientes, das institucións coas que colaboran, do Colexio ao que pertencen, dos restantes membros da profesión e do conxunto da sociedade. O Código inspírase en principios teóricos e regras prácticas, e recolle a experiencia do bo facer de xeracións de economistas.

 

1. Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre ?O papel e o futuro das profesións liberais na sociedade civil europea de 2020?, 25 de marzo de 2014


2. Esta Lei, no seu artigo 5, letra i), obriga aos Colexios a ?ordenar no ámbito da súa competencia a actividade profesional dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional e polo respecto debido aos dereitos dos particulares e exercer a facultade disciplinaria na orde profesional e colexial?. Así mesmo, a Lei 25/2009, de 22 de decembro, que transpone a Directiva 2006/123/EE Europea de Servizos, recoñece a competencia reguladora dos Colexios, a través dos seus Estatutos ou dos seus Códigos Deontolóxicos, coa finalidade de salvagardar a libre competencia, a independencia e integridade da profesión e, no seu caso, o segredo profesional.