Politica de privacidade

Información adicional relativa ao tratamento de datos de carácter persoal de acordo co Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal

 

Quen é o responsable do tratamento?

Identidade: Colexio de Economistas da Coruña

Dirección: Cabelleros 29, 1º, 15009, A Coruña

Teléfono: 981 154325

Correo electrónico: colegio@economistascoruna.org

Contacto DPD: dpd@atdata.es

 

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Para levar a cabo o rexistro de usuarios da web

Os datos que nos facilita son tratados coa finalidade de tramitar a solicitude de rexistro para o correcto uso da páxina web e os servizos que nela pode atopar e solicitar a través da administración das súas credenciais de acceso e datos incluídos no seu perfil de usuario.

 

Para xestionar a asistencia a cursos

Os datos facilitados -unha vez dispón de conta de usuario- son tratados para administrar o acceso ao curso e comprobar a asistencia ao mesmo, así como no seu caso levar a cabo a cobranza de leste.

 

Para a admisión e matrícula no máster de fiscalidade e tributación

Os datos facilitados no proceso de admisión son tratados para facilitar o acceso ao curso e levar a cabo a matriculación do alumno, así como xestionar a súa asistencia e expediente académico.

 

Para levar a cabo os trámites de Colegiación e precolegiación

Os datos que nos facilita son tratados coa finalidade de tramitar a solicitude de alta como colexiado precolegiado de acordo coas normas aplicables.

 

Para levar a cabo o rexistro de sociedades profesionais

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de levar a cabo a inscrición da sociedade no rexistro correspondente.

 

Para tramitar as solicitudes de marca economistas

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de xestionar a súa solicitude, estudala e tramitar no seu caso a concesión de uso e levar a cabo a administración das condicións de uso.

 

Para atender as solicitudes de información

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de atender a súa consulta, e dar resposta á mesma.

 

Para tramitar as solicitudes de adhesión ao programa de bolsas

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de xestionar a súa solicitude e levar a cabo a súa xestión e administración no seu caso.

 

Para administrar as Cookies

Esta páxina web tamén usa cookies. Pode consultar toda a información relativa ao uso de cookies aquí.

 

Para xestionar e tramitar o alta como usuario de correo electrónico

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de crear unha conta de usuario do dominio economistas.org para uso do interesado.

 

Para xestionar e tramitar reclamacións en materia de consumidores e usuarios

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de xestionar e tramitar a través do servizo específico reclamacións en materia de consumo.

 

Para xestionar o rexistro de Quenda de actuación profesional

Os datos facilitados trátanse para poder comunicar aos órganos xudiciais a listaxe de profesionais suxeitos ás normas de actuación profesional.

 

Na nosa páxina web tamén atopará formularios específicos que dispoñen de cláusulas informativas propias para cada suposto.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 

  1. Tratamentos que se basean no consentimento do usuario art 6.1 a) do Regulamento 2016/679

 

Rexistro de usuarios da web

Mediante aceptación ao marcar a casa de aceptación correspondente.

 

Xestión de asistencia a cursos

Mediante aceptación ao marcar a casa de aceptación correspondente ou ao cubrir os formularios de inscrición en soporte manual.

 

Máster de fiscalidade e tributación

O consentimento do interesado para levar a cabo o proceso de matrícula e inscrición e o cumprimento e execución dun contrato para a súa xestión e administración.

 

Precolegiación

Mediante a aceptación ao marcar a casa de aceptación correspondente ou ao cubrir os formularios de inscrición en soporte manual.

 

Solicitude de uso de marca

Mediante unha acción claramente afirmativa ao subscribir e enviar o formulario de solicitude.

 

Solicitudes de información

Mediante unha acción claramente afirmativa do interesado ao picar o botón enviar.

 

Adhesión ao programa de bolsas

Mediante aceptación ao marcar a casa de aceptación correspondente.

 

Cookies

Mediante a aceptación destas ao picar no botón aceptar

 

Usuario de correo electrónico

Mediante unha acción claramente afirmativa ao subscribir e enviar o formulario de solicitude.

 

Quenda de actuación profesional

A iniciación do trámite leva a cabo mediante aceptación ao subscribir a solicitude por parte do interesado.

 

  1. Tratamentos baseados no cumprimento legal art 6.1 c) do Regulamento 2016/679

 

Colegiación

Polo exercicio das funcións propias do Colexio Profesional conferidas pola Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galicia.

 

Rexistro de sociedades profesionais

Polo exercicio das funcións propias do Colexio Profesional conferidas pola Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galicia.

 

Quenda de actuación profesional

Para o exercicio das funcións propias do Colexio Profesional conferidas pola Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galicia, así como das normas reguladoras do servizo na Administración de Xustiza.

 

Servizo de consumidores e usuarios

Polo exercicio das funcións propias do Colexio Profesional conferidas pola Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galicia.

 

Para outros tratamentos específicos pode consultar a información que se atopa no formulario específico.

A quen se comunica os seus datos?

 

Rexistro de usuarios

O rexistro de usuario da web leva a cabo a través da plataforma ECE (Escola de Coñecemento Eficiente) do Consello Xeral de Economistas.

 

Asistencia a cursos

Os seus datos poden ser comunicados aos relatores e organizadores de cada xornada, actividade, formación ou curso no caso de que se rexistre nalgunha xornada ou curso ofrecido na nosa web dentro do interese lexítimo do responsable do tratamento.

 

Máster de fiscalidade e tributación

Aos profesores e colaboradores do máster así como aos organismos públicos e terceiros relacionados directamente coa xestión do expediente académico.

 

Colegiación e precolegiación

Os seus datos serán comunicados ao Consello Galego de Economistas e ao Consello Xeral de Economistas de acordo coas normas estatutarias e da Lei 11/2001 de Colexios Profesionais.

 

Sociedades profesionais

Comunícanse os datos dos interesados aos órganos da administración con competencia na materia.

 

Solicitude de uso de marca

Non se prevén comunicacións de datos.

 

Solicitudes de información

Os datos recibidos comunícanse mediante servizos de correo electrónico e soporte de back office para a web.

 

Programas de bolsas

Os datos facilitados comunícanse aos participantes no programa para poder levar a cabo a súa administración e asignación.

 

Datos recompilados por cookies

Consulte a política de cookies.

 

Correo electrónico

Os seus datos comunícanse ao administrador do servizo de correo do Consello Xeral de Economistas para poder ter acceso ás funcionalidades do servizo. Tamén se comunican aos provedores e administradores do servizo de correo como Google e Intelligence Partner.

 

Servizo de consumidores e usuarios

De acordo coas previsións legais establecidas os datos do interesado comunícanse aos terceiros implicados e á administración con competencia na materia, así como os profesionais encargados de tramitar a reclamación.

 

Quendas de actuación profesional

De acordo coas previsións legais establecidas os datos do interesado comunícanse aos órganos da administración de xustiza.

 

Os datos que nos facilite tamén poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia, así como a outros terceiros nos supostos legalmente previstos.

 

En ocasións ofrecemos ligazóns a servizos de terceiros como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social polo que o usuario accede a dominios alleos ao Colexio nos que se lle poden solicitar datos para levar a cabo determinados trámites.

 

Para outros tratamentos específicos pode consultar a información que se atopa no formulario específico.

 

Por canto tempo consérvanse os seus datos?

 

Rexistro de usuarios

Os seus datos serán conservados mentres non suprima a súa conta de usuario.

 

Asistencia a cursos

Os datos de asistencia conservaranse durante 5 anos para poder expedir certificados de asistencia correspondentes.

 

Máster de fiscalidade e tributación

Durante o prazo legal establecido relativo á xestión do expediente académico.

 

Colegiación e precolegiación

Os seus datos serán conservados durante os prazos legalmente previstos nas normas de funcionamento contidos na Lei 11/2001 de Colexios Profesionais

 

Rexistro de sociedades profesionais

Conservaranse os datos durante os prazos de prescrición previstos legalmente na Lei 2/2007 de Sociedades Profesionais.

 

Solicitude de uso de marca

Os seus datos serán conservados mentres se manteña en vigor o acordo de uso e unha vez finalizado durante 5 anos.

 

Solicitudes de información

Os seus datos serán conservados durante polo menos 24 meses.

 

Adhesión ao programa de bolsas

Os seus datos serán conservados durante o período de bolsa e unha vez finalizado durante 5 anos.

 

Cookies

Conservaranse os datos recompilados de acordo co sinalada na política de cookies para cada unha delas.

 

Correo electrónico

Os datos de usuario conservaranse mentres o usuario non solicite a súa baixa.

 

Servizo de consumidores e usuarios

Conservaranse durante os prazos de prescrición legalmente previstos.

 

Quendas de actuación profesional

Os datos facilitados consérvanse durante os prazos legalmente previstos para o exercicio de accións de responsabilidade.

 

Para outros tratamentos específicos pode consultar a información que se atopa no formulario específico.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

 

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos

Nalgúns casos e de conformidade co establecido en cada caso, tamén poderá

  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

 

O interesado poderá en calquera retirar o consentimento que prestase para levar a cabo un tratamento de datos.

 

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.