Servizos para exercentes

 

  Trámites electrónicos

  Unha das vantaxes dos Servizos da Información é a posibilidade de realizar xestións a través da rede.

  Neste sentido, o Colexio de Economistas da Coruña, estableceu convenios con distintas entidades entre as que se atopan a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), a Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou o Rexistro Mercantil, entre outros. O obxectivo é facilitar aos colexiados a realización de trámites ante estas institucións directamente desde os seus despachos.

  Servizos AEAT 

  Convenio de colaboración coa AEAT. Alta como colaborador social

  O Colexio de Economistas da Coruña, a través do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria, facilita a todos os seus colexiados a utilización dos medios telemáticos da AEAT para a realización on-line de xestións propias e en representación de terceiros, entre outras:

  • Xestión informatizada de declaracións tributarias.
  • Pago de impostos.
  • Consulta de débedas.
  • Emisión de etiquetas.
  • Outras xestións como adiamentos, solicitude de certificacións, notificacións, denuncias, etc.

   
  Procedemento para acceso aos servizos

  1.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

  2.- Impresión do código que xera a solicitude.

  3.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

      NIF
      Código da solicitude

  4.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

  5.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".


  Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios

  O Colexio de Economistas da Coruña está adherido ao Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios. Esta adhesión brinda aos nosos colexiados a oportunidade de unirse ao Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios (CBP), se así o desexan.
   

  O CBP recolle un conxunto de principios, compromisos e recomendacións orientados a fomentar unha relación cooperativa e de confianza entre a Axencia Tributaria e os profesionais tributarios. Entre as vantaxes para os profesionais están a mellora na seguridade xurídica e o acceso a canles de comunicación máis eficientes coa Axencia Tributaria. Pica AQUÍ para descargar o contido do CBP.

  Procedemento para a adhesión ao Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios

  Requisitos previos:

  • Pertencer a unha asociación ou Colexio Profesional que se adheriu ao Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios, como é o caso do Colexio de Economistas da Coruña.
  • Estar de alta como colaborador social da AEAT.

  Trámite da adhesión: a través da sede electrónica da Axencia Tributaria, dispoñible nesta LIGAZÓN.

   

  Servizos ATRIGA

  Servizos

      Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
      Presentación, pago e remisión telemática de autoliquidaciones correspondentes aos seguintes impostos:

  • ITPAJ
  • Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
  • Taxa Fiscal sobre o Xogo.
  • Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.

  PROCEDEMENTO PARA ACCEDER Aos SERVIZOS

  *** NOTA IMPORTANTE

  Debido á carga de traballo que desde ATRIGA indícannos que teñen nestes momentos, tanto a instancia de solicitude como a ficha de identificación de usuarios (dispoñibles na sección "Documentos" deben de ser remitidos directamente ao Colexio, á dirección: colegio@economistascoruna.org 

  * Nota aclaratoria sobre a cumplimentación da instancia de solicitude

  No devandito arquivo, onde se indica: "EXPÓN que adxunta certificación acreditativa de ser persoa colexiada/socia/asociada/membro no/a", abrir o desplegable e seleccionar "Consello Galego de Economistas"

  * Nota: para a utilización dos servizos da oficina virtual de ATRIGA reservados a usuarios autorizados, é preciso dispor do correspondente Certificado Dixital. É válido o certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (o mesmo utilizado para a AEAT), ou calquera outro emitido polas entidades certificadoras recoñecidas pola Consellería de Facenda. A instancia de solicitude debe asinarse dixitalmente polo interesado.

  Rexistro Mercantil

  Habitualmente o noso Colexio, grazas á colaboración cos Rexistros Mercantís da Coruña e Santiago, habilita as súas instalacións para facilitar o depósito de contas aos seus colexiados, recollendo na súa sede da Coruña durante o mes de xullo a documentación que haxa de presentarse en calquera dos dous Rexistros, con plena validez a efectos rexistrais.

  Este servizo préstase para a documentación que se entregue en formato electrónico (CD ou DVD) ou no soporte papel. Ademais é posible a presentación telemática a través da páxina do Colexio de Rexistradores www.registradores.org

  Rexistro Mercantil A Coruña:

  O Rexistro Mercantil da Coruña habilitou unha páxina web, baixo a seguinte dirección: www.registromercantilcoruña.es onde se pode atopar información acerca da oficina, descargar modelos de documentos para solicitar servizos, manuais para a presentación dos mesmos de forma telemática, solicitar certificacións e notas simples, así como realizar consultas que serán contestadas, o máis axiña posible, vía mail.

  Sistemas REDE-TGSS

  Descrición do sistema REDE:

  REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e os usuarios a través de Internet.

  Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

  Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

  • Cotización: presentación de documentos das series TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante domiciliación en conta ou pago electrónico.
  • Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
  • Tramitación dos partes de alta e baixa médica de AT e EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

  O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

  Usuarios:

  O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.
  Procedemento de solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

  En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa TGSS.

  Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a TGSS a seguinte documentación (presencialmente ou por fax):

  • Solicitude de autorización. Modelo oficial FR101
  • Fotocopia do DNI do titular da autorización.

  IMPORTANTE: Para a utilización do sistema REDE é necesario dispor dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.

  Servizos AEAT sociedades

  O Colexio de Economistas da Coruña fai extensivos os beneficios do Convenio coa Axencia Tributaria (ver detalle) ás sociedades integradas por economistas colexiados.

   
  Sociedades beneficiarias do Convenio

  • Directamente: todas as sociedades inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, sen ningún tipo de restrición.
  • Previa solicitude: as sociedades que acrediten que polo menos o 50% do capital pertence a economistas ejercientes membros do Colexio, poderán solicitar a súa inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio. (Ver requisitos e solicitude de inscrición na área de documentos).

  Procedemento para acceso aos servizos

  1.- Inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio do Colexio de Economistas da Coruña coa AEAT (este paso non é necesario se a sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio).

  2.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

  3.- Impresión do código que xera a solicitude.

  4.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

  • Fotocopia CIF.
  • Código de solicitude.
  • Certificado do Rexistro Mercantil cos datos de constitución da sociedade e do nomeamento do administrador.
  • Poder notarial específico para este trámite no caso de que non o realice directamente o administrador.
  • Documento de adhesión ao Convenio de Colaboración do Colexio (descargar na área de documentos).

  5.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

  6.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

  Convenio de colaboración social coa Axencia Tributaria de Andalucía

  Adherímonos ao convenio de colaboración social subscrito polo Consello Xeral de Economistas coa Xunta de Andalucía para poder facilitar aos nosos colexiados a actuación como colaboradores sociais ante a Axencia Tributaria andaluza.

  Trámites dispoñibles:

  Dentro do marco da colaboración social ofrécense a posibilidade de realizar os seguintes trámites en representación de terceiros:

  - Autoliquidaciones e declaracións:

  • Imposto sobre Sucesións e Doazóns (modelos 650, 660 e 651)
  • Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas e Actos Xurídicos Documentados (modelos 600, 601 615 e 621)
  • Imposto sobre Bolsas de Plástico dun Só Uso en Andalucía (modelos 751 e 752)

  - Solicitudes:

  Adiamento/fraccionamiento (modelos 270 e 271)

  • Devolución de ingresos indebidos (modelo 255). Rectificación de autoliquidación (modelo 264)
  • Prórroga do prazo de presentación do Imposto sobre Sucesións (modelo 659)
  • Orde de domiciliación do pago de adiamento e fraccionamiento (modelo DOM)

  -Actos de trámite:

  • Contestación a requirimentos (modelo 264)
  • Presentación de alegacións (modelo 264). Achega de documentación (modelo 264)

  Alta como colaborador:

  Requírese ser membro do Colexio de Economistas da Coruña como colexiado/a ou sociedade profesional inscrita no Rexistro do Colexio.

  Solicitude de alta:

  1. Cumprimentar o formulario de solicitude dispoñible picando AQUÍ
  2. Enviar copia do NIF do solicitante e do CIF da sociedade profesional (en caso da solicitude realícese para esta) a través do correo electrónico: colegio@economistascoruna.org 

  Convenio Agencia Tributaria Andalucía

  Constitución telemática de empresas

  Mediante o convenio asinado entre o Consello Xeral de España e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC), os colexiados poderán realizar telemáticamente os trámites para a constitución de empresas desde os seus despachos profesionais, procedemento que reduce, na actualidade, os formularios necesarios para a constitución e posta en marcha das Sociedades Mercantís a un só formulario virtual, o Documento Único  Electrónico  (DUE).

  O sistema aplícase á modalidade denominada Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), e a calquera Sociedade de Responsabilidade Limitada

  O acordo enmárcase dentro das actuacións do MITYC no ámbito da creación de empresas. É unha iniciativa que ten por obxecto estimular a constitución por vía telemática de novas empresas a través dunha rede de oficinas denominadas PAE (Punto de Atención ao Emprendedor) distribuídas por todo o territorio nacional e cuxa misión é prestar servizos de asesoramento e tramitación aos empresarios na constitución da súa empresa.

  Para constituírse nun PAE os economistas colexiados unicamente terán que darse de alta no Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC).

  Servizos que presta un PAE:

  Ver sección documentos ao final da páxina

  Requisitos técnicos dun PAE:

  Ver sección documentos ao final da páxina

  Procedemento para darse de alta no CIRCE:

  1. Descargar o formulario de solicitude, e envialo cumprimentado por correo electrónico ao Consello Xeral administracion@consejo.economistas.org con copia a circe@circe.es .
  2. O Consello remitirá a CIRCE a proposta de adhesión.
  3. Unha vez recibida a solicitude do Consello, procederase ao rexistro do solicitante dentro de CIRCE dándolle acceso á contorna de probas para a configuración da Ferramenta de Tramitación Telemática (PACDUE).
  4. Alta no sistema e mapa PAE.
  5. Desde CIRCE presentaranse servizos de asistencia técnica e soporte á rede de PAEs no que se refire á atención de consultas e resolución dos problemas que xurdan no uso do Sistema de Tramitación Telemática, a través do Centro de Asistencia a Usuarios (CAU).
  Certificados Dixitais
  Segundo recolle a LEI 59/2003, DE 19 DE DECEMBRO, de Firma Electrónica, un certificado electrónico é un documento asinado electrónicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma a un asinante e confirma a súa identidade.
  Un certificado electrónico garante a seguridade nas comunicacións e na identidade dos usuarios.

  Quen pode solicitar os certificados electrónicos proporcionados polo Colexio? 

  Máis información
  Quenda de Actuación Profesional

  A Quenda de Actuación Profesional (TAP) é un servizo que o Colexio de Economistas estableceu para atender as peticións de traballo profesional que se realicen por calquera persoa física, organismos e entidades públicas e privadas cara aos economistas que voluntariamente figuren inscritos no mesmo, no ámbito das actuacións xudiciais, periciais ou de auditoría.

  O TAP ten ademais a finalidade de cumprir o establecido no art. 27.3 da Lei 22/2003, Concursal (en vigor ata que se aprobe o Regulamento da administración concursal segundo establece a disposición transitoria quinta da Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal). No devandito artigo determínase que os colexios profesionais presentarán, no mes de decembro de cada ano, para a súa utilización desde o primeiro día do ano seguinte, as respectivas listaxes de persoas dispoñibles para actuar como administradores concursais.

  Cumpre tamén co estipulado no art. 341.1 da Lei 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que dispón que no mes de xaneiro de cada ano interesarase dos distintos colexios profesionais unha lista de colexiados dispostos a actuar como peritos.

  Consulta AQUÍ os requisitos e prazos para formar parte das listas.