Profesionais

 

Marca economistas

A marca corporativa "Economistas" -que conforma a imaxe profesional de todos os membros dun Colexio de Economistas- é o resultado da vontade do Consello Xeral de Economistas de España e dos Colexios de Economistas de crear unha ferramenta de comunicación estratéxica para todo o colectivo .

A "marca Economists" define a nosa identidade, distínguenos e fai que as nosas mensaxes teñan unha personalidade ben diferenciada. Polo tanto, o seu uso xeneralizado por cada colexio e os seus membros permitiranos ser debidamente identificados, dándolle prestixio á profesión.

Se desexa usar o logotipo, cubra a solicitude de uso da imaxe corporativa (que se pode descargar a continuación na sección "Documentos") e envíea ao seguinte correo electrónico: colegio@economistascoruna.org

Recibirá, por correo electrónico, o manual de usuario que regula a implantación da marca e as súas variantes, que configuran a imaxe profesional..

Correo electrónico

O Colexio de Economistas pon ao dispor dos colexiados de maneira gratuita unha conta de correo electrónico de 8GB de capacidade co dominio “economista.org”.

 • As contas han de ter máis de 3 caracteres (antes de @economistas.org)
 • Se aínda non es usuario do noso correo podes solicitalo PICANDO AQUÍ
 • Acceso á conta DESDE AQUÍ
Tramites electrónicos

Unha das vantaxes dos Servizos da Información é a posibilidade de realizar xestións a través da rede.

Neste sentido, o Colexio de Economistas da Coruña, estableceu convenios coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Economía e Facenda, coa Tesourería Xeral da Seguridade Social e co Rexistro Mercantil, co fin de facilitar aos colexiados a realización de trámites ante estas institucións directamente desde os seus despachos.

Servizos AEAT colexiados

Convenio de colaboración coa AEAT

O Colexio de Economistas da Coruña, a través do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria, facilita a todos os seus colexiados a utilización dos medios telemáticos da AEAT para a realización on-line de xestións propias e en representación de terceiros, entre outras:

 • Xestión informatizada de declaracións tributarias.
 • Pago de impostos.
 • Consulta de débedas.
 • Emisión de etiquetas.
 • Outras xestións como aprazamentos, solicitude de certificacións, notificacións, denuncias, etc.

 
Procedemento para acceso aos servizos

1.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

2.- Impresión do código que xera a solicitude.

3.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

    NIF
    Código da solicitude

4.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

5.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".
 

Servizos ATRIGA

Servizos

    Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
    Presentación, pago e remisión telemática de autoliquidacións correspondentes aos seguintes impostos:

 • ITPAJ
 • Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
 • Taxa Fiscal sobre o Xogo.
 • Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.

Procedemento para acceso aos servizos

*** NOTA IMPORTANTE

Debido á carga de traballo que desde ATRIGA indícannos que teñen nestes momentos, tanto a instancia de solicitude como a ficha de identificación de usuarios (dispoñibles na sección "Documentos" deben de ser remitidos directamente ao Colexio, á dirección: colegio@economistascoruna.org 

* Nota aclaratoria sobre a cumplimentación da instancia de solicitude

No devandito arquivo, onde se indica: "EXPÓN que adxunta certificación acreditativa de ser persoa colexiada/socia/asociada/membro no/a", abrir o desplegable e seleccionar "Consello Galego de Economistas"

* Nota: para a utilización dos servizos da oficina virtual da ATRIGA reservados a usuarios autorizados, é preciso dispor do correspondente Certificado Dixital. É válido o certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (o mesmo utilizado para a AEAT), ou calquera outro emitido polas entidades certificadoras recoñecidas pola Consellería de Facenda. A instancia de solicitude debe asinarse dixitalmente polo interesado.
 

Rexistro Mercantil

Habitualmente o noso Colexio, grazas á colaboración cos Rexistros Mercantís da Coruña e Santiago, habilita as súas instalacións para facilitar o depósito de contas aos seus colexiados, recollendo na súa sede da Coruña durante o mes de xullo a documentación que haxa de presentarse en calquera dos dous Rexistros, con plena validez a efectos rexistrais.

Este servizo préstase para a documentación que se entregue en formato electrónico (CD ou DVD) ou en o soporte papel. Ademais é posible a presentación telemática a través da páxina do Colexio de Rexistradores www.registradores.org  

Rexistro Mercantil A Coruña:

O Rexistro Mercantil da Coruña habilitou unha páxina web, baixo a seguinte dirección: www.registromercantilcoruña.es onde se pode atopar información acerca da oficina, descargar modelos de documentos para solicitar servizos, manuais para a presentación dos mesmos de forma telemática, solicitar certificacións e notas simples, así como realizar consultas que serán contestadas, o máis axiña posible, vía mail.
 

 

Sistemas REDE-TGSS

Descrición do sistema REDE:

REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS) e os usuarios a través de Internet.

Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

 • Cotización: presentación de documentos das series TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante domiciliación en conta ou pago electrónico.
 • Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
 • Tramitación dos partes de alta e baixa médica de AT e EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

Usuarios:

O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.
Procedemento de solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa TGSS.

Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a TGSS a seguinte documentacion (presencialmente ou por fax):

 • Solicitude de autorización. Modelo oficial FR101
 • Fotocopia do DNI do titular da autorización.

Importante:

Para a utilización do sistema REDE é necesario dispoñer dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.

Servizos AEAT sociedades

O Colexio de Economistas da Coruña fai extensivos os beneficios do Convenio coa Axencia Tributaria (ver detalle) ás sociedades integradas por economistas colexiados.

 
Sociedades beneficiarias do Convenio

 

 • Directamente: todas as sociedades rexistradas no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, sen ningún tipo de restrición.
 • Previa solicitude: as sociedades que acrediten que polo menos o 50% do capital pertence a economistas ejercientes membros do Colexio, poderán solicitar a súa inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio. (Ver requisitos e solicitude de inscrición na área de documentos).

Procedemento para acceso aos servizos

1.- Inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio do Colexio de Economistas da Coruña coa AEAT (este paso non é necesario se a sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio).

2.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

3.- Impresión do código que xera a solicitude.

4.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

 • Fotocopia CIF.
 • Código de solicitude.
 • Certificado do Rexistro Mercantil cos datos de constitución da sociedade e do nomeamento do administrador.
 • Poder notarial específico para este trámite no caso de que non o realice directamente o administrador.
 • Documento de adhesión ao Convenio de Colaboración do Colexio (descargar na área de documentos).

5.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

6.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

Convenio de colaboración social coa Axencia Tributaria de Andalucía

Adherímonos ao convenio de colaboración social subscrito polo Consello Xeral de Economistas coa Xunta de Andalucía para poder facilitar aos nosos colexiados a actuación como colaboradores sociais ante a Axencia Tributaria andaluza.

Trámites dispoñibles:

Dentro do marco da colaboración social ofrécense a posibilidade de realizar os seguintes trámites en representación de terceiros:

- Autoliquidaciones e declaracións:

•    Imposto sobre Sucesións e Doazóns (modelos 650, 660 e 651)
•    Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas e Actos Xurídicos Documentados (modelos 600, 601 615 e 621)
•    Imposto sobre Bolsas de Plástico dun Só Uso en Andalucía (modelos 751 e 752)

- Solicitudes:

•    Adiamento/fraccionamiento (modelos 270 e 271)
•    Devolución de ingresos indebidos (modelo 255). 
•    Rectificación de autoliquidación (modelo 264)
•    Prórroga do prazo de presentación do Imposto sobre Sucesións (modelo 659)
•    Orde de domiciliación do pago de adiamento e fraccionamiento (modelo DOM)

-Actos de trámite:

•    Contestación a requirimentos (modelo 264)
•    Presentación de alegacións (modelo 264). Achega de documentación (modelo 264)

Alta como colaborador:

Requírese ser membro do Colexio de Economistas da Coruña como colexiado/a ou sociedade profesional inscrita no Rexistro do Colexio.

Solicitude de alta:

 1. Cumprimentar o formulario de solicitude dispoñible picando AQUÍ
 2. Enviar copia do NIF do solicitante e do CIF da sociedade profesional (en caso da solicitude realícese para esta) a través do correo electrónico: colegio@economistascoruna.org 

QR

Constitución telemática de empresas

Mediante o convenio asinado entre o Consejo General de Economistas de España e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC), os colexiados poderán realizar telemáticamente os trámites para a constitución de empresas desde os seus despachos profesionais, procedemento que reduce, na actualidade, os formularios necesarios para a constitución e posta en marcha das Sociedades Mercantís a un só formulario virtual, o Documento Único  Electrónico  (DUE).

O sistema aplícase á modalidade denominada Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), e a calquera Sociedade de Responsabilidade Limitada

O acordo enmárcase dentro das actuacións do MITYC no ámbito da creación de empresas. É unha iniciativa que ten por obxecto estimular a constitución por vía telemática de novas empresas a través dunha rede de oficinas denominadas PAE (Punto de Atención ao Emprendedor) distribuídas por todo o territorio nacional e cuxa misión é prestar servizos de asesoramento e tramitación aos empresarios na constitución da súa empresa.

Para constituírse nun PAE os economistas colexiados unicamente terán que darse de alta no Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC).

Servizos que presta un PAE:

Ver sección documentos ao final da páxina

Requisitos técnicos dun PAIT:

Ver sección documentos ao final da páxina

Procedemento para darse de alta no CIRCE:

 1. Descargar o formulario de solicitude, e envialo cuberto por correo electrónico ao Consello Xeral administracion@consejo.economistas.org con copia a circe@circe.es.
 2. O Consello remitirá a CIRCE a proposta de adhesión.
 3. Unha vez recibida a solicitude do Consello, procederase ao rexistro do solicitante dentro de CIRCE dándolle acceso á contorna de probas para a configuración da Ferramenta de Tramitación Telemática (PACDUE).
 4. Alta no sistema e mapa PAE.
 5. Desde CIRCE presentaranse servizos de asistencia técnica e soporte á rede de PAEs no que se refire á atención de consultas e resolución dos problemas que xurdan no uso do Sistema de Tramitación Telemática, a través do Centro de Asistencia a Usuarios (CAU).
Foro Economistas CDD Online

O Foro Economistas do CDD Economistas Formación Online é un espazo de debate para que os profesionais de ámbito económico intercambien consultas e experiencias de tipo técnico e compartan información relevante co fin de mellorar as solucións ofrecidas aos seus clientes ou ás empresas nas que desenvolven a súa actividade.

Promovido polo Consello Xeral e o Colexio de Economistas de Asturias, e coa participación do noso Colexio entre outros, este foro profesional ofrece a oportunidade de expoñer a opinión profesional sobre os temas de debate á vista do resto dos usuarios que comparten o foro.

Está moderado así mesmo por expertos altamente cualificados que dinamizan o foro abrindo debates, contestan determinadas consultas, realizan suxerencias útiles, revisan os debates en activo e propoñen solucións adecuadas, participan no foro con regularidade e sintetizan o exposto antes de pechar un debate. Xa conta na actualidade con case dous mil profesionais rexistrados. Este rexistro no foro é gratuíto. ANÍMACHE A PARTICIPAR!

- Enlaza co Foro Economistas AQUÍ

- Solicita o teu rexistro AQUÍ

 

Certificados Dixitais
O Colexio de Economistas da Coruña converteuse nunha oficina de rexistro acreditada ante a FNMT para realizar as actividades da autoridade rexistradora, co fin de acreditar a identidade ao solicitar ou renovar un certificado dixital dun particular da FNMT e como rexistro de operadores de o Consello Xeral de Economistas para a xestión do ciclo de vida dos certificados..
Máis información
Base de Datos Tirant lo Blanch
O Colexio ofrece aos membros EXCLUSIVAMENTE E GRATIS o Servizo Xurídico Integral da Editorial Tirant lo Blanch, que inclúe o acceso a multitude de servizos (Base de datos completa; Servizo de consultoría en liña; Acceso á doutrina da Editorial; Atención ao cliente os 365 días do ano incluído o servizo "buscámolo" (servizo a través do cal podes obter documentos de xurisprudencia e lexislación aínda que non estean na base de datos).
Accede aquí á Base de Datos de Tirant (necesitarás claves de colegiado/a).
Calculadora Cláusula suelo
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)
Calculadora Multidivisas / IRPH
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)
Programa Mentoring
MentoringO Mentoring é un dos métodos máis eficaces para a xestión do talento dentro das corporacións, xa que permite crear unha relación de axuda entre un mentor que transmite a súa experiencia e coñecementos a un alumno mentorizado, a fin de prestarlle orientación e apoio tanto na procura de emprego como no desenvolvemento do seu proxecto profesional.

Pica AQUÍ para acceder ás Bases do Programa.

- Ficha adhesión mentor/a.
- Ficha adhesión mentorizado/a.
- Acta inicio programa.
- Acta reunión.
Avaliación mentor/a.
Avaliación mentorizado/a.

Comisión Xóvenes Economistas

Un grupo de novos economistas -colexiados en diferentes Colexios de toda España- que compón a Comisión de Xóvenes do Consejo General de Economistas iniciou a súa andaina como un espazo dedicado á defensa da profesión e orientado ao apoio da carreira profesional dos economistas máis novos.

O principal obxectivo dos Novos Economistas é achegar a institución colexial aos novos e futuros economistas, compartindo intereses comúns, novidades e know how sobre a contorna profesional, e así por en marcha todas aquelas iniciativas e servizos que necesitan as novas xeracións de economistas.

Unha das primeiras iniciativas posta en marcha pola Comisión foi a organización dunha serie de quince talleres (pica AQUÍ para ver o calendario) que abarcan o período de xaneiro a xullo do presente ano e que, baixo a lema "¡Esperta o teu talento!", achegarannos temas como o Power BI, a análise de balances, os aspectos básicos IRPF ou o Imposto sobre sociedades desde un punto de vista práctico, o plan de negocio ou as cuestións controvertidas na relación laboral e tributaria.

A Comisión conta ademais cunha Web Corporativa www.joveneseconomistas.es

 

RRSS Novos Economistas

 

#Jóveneseconomistas