Profesionais

 

Marca economistas

A marca corporativa "Economistas" -que conforma a imaxe profesional de todos os membros dun Colexio de Economistas- é o resultado da vontade do Consello Xeral de Economistas de España e dos Colexios de Economistas de crear unha ferramenta de comunicación estratéxica para todo o colectivo .

A "marca Economists" define a nosa identidade, distínguenos e fai que as nosas mensaxes teñan unha personalidade ben diferenciada. Polo tanto, o seu uso xeneralizado por cada colexio e os seus membros permitiranos ser debidamente identificados, dándolle prestixio á profesión.

Se desexa usar o logotipo, cubra a solicitude de uso da imaxe corporativa (que se pode descargar a continuación na sección "Documentos") e envíea ao seguinte correo electrónico: colegio@economistascoruna.org

Recibirá, por correo electrónico, o manual de usuario que regula a implantación da marca e as súas variantes, que configuran a imaxe profesional..

Correo electrónico

O Colexio de Economistas pon ao dispor dos colexiados unha conta de correo electrónico de alta capacidade (30GB) co dominio “economistas.org” (válidas para o sistema REDE da Seguridade Social).

 • As contas han de ter como mínimo 4 caracteres (antes de @economistas.org)
 • Ademais este correo pode utilizar desde calquera lugar, vía web, a través de ESTE LINK introducindo a conta de correo e o contrasinal.

Se aínda non es usuario do noso correo podes solicitalo PICANDO AQUÍ

Tramites electrónicos

Unha das vantaxes dos Servizos da Información é a posibilidade de realizar xestións a través da rede.

Neste sentido, o Colexio de Economistas da Coruña, estableceu convenios coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Economía e Facenda, coa Tesourería Xeral da Seguridade Social e co Rexistro Mercantil, co fin de facilitar aos colexiados a realización de trámites ante estas institucións directamente desde os seus despachos.

Servizos AEAT colexiados

Convenio de colaboración coa AEAT

O Colexio de Economistas da Coruña, a través do convenio de colaboración coa Axencia Tributaria, facilita a todos os seus colexiados a utilización dos medios telemáticos da AEAT para a realización on-line de xestións propias e en representación de terceiros, entre outras:

 • Xestión informatizada de declaracións tributarias.
 • Pago de impostos.
 • Consulta de débedas.
 • Emisión de etiquetas.
 • Outras xestións como aprazamentos, solicitude de certificacións, notificacións, denuncias, etc.

 
Procedemento para acceso aos servizos

1.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

2.- Impresión do código que xera a solicitude.

3.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

    NIF
    Código da solicitude

4.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

5.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

 

Servizos DXT

Servizos

    Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
    Presentación, pago e remisión telemática de autoliquidacións correspondentes aos seguintes impostos:

 • ITPAJ
 • Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
 • Taxa Fiscal sobre o Xogo.
 • Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.

Procedemento para acceso aos servizos

*** NOTA IMPORTANTE

Debido á carga de traballo que desde a TGSS indícannos que teñen nestes momentos, tanto a instancia de solicitude como a ficha de identificación de usuarios (dispoñibles na sección "Documentos" deben de ser remitidos directamente ao Colexio, á dirección: colegio@economistascoruna.org 

* Nota aclaratoria sobre a cumplimentación da instancia de solicitude

No devandito arquivo, onde se indica: "EXPÓN que adxunta certificación acreditativa de ser persoa colexiada/socia/asociada/membro no/a", abrir o desplegable e seleccionar "Consello Galego de Economistas"

* Nota: para a utilización dos servizos da oficina virtual da DXT reservados a usuarios autorizados, é preciso dispor do correspondente Certificado Dixital. É válido o certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (o mesmo utilizado para a AEAT), ou calquera outro emitido polas entidades certificadoras recoñecidas pola Consellería de Economía e Facenda.
 

Rexistro Mercantil

Habitualmente o noso Colexio, grazas á colaboración cos Rexistros Mercantís da Coruña e Santiago, habilita as súas instalacións para facilitar o depósito de contas aos seus colexiados, recollendo na súa sede da Coruña durante o mes de xullo a documentación que haxa de presentarse en calquera dos dous Rexistros, con plena validez a efectos rexistrais.

Este servizo préstase para a documentación que se entregue en formato electrónico (CD ou DVD) ou en o soporte papel. Ademais é posible a presentación telemática a través da páxina do Colexio de Rexistradores www.registradores.org  

Rexistro Mercantil A Coruña:

O Rexistro Mercantil da Coruña habilitou unha páxina web, baixo a seguinte dirección: www.registromercantilcoruña.es onde se pode atopar información acerca da oficina, descargar modelos de documentos para solicitar servizos, manuais para a presentación dos mesmos de forma telemática, solicitar certificacións e notas simples, así como realizar consultas que serán contestadas, o máis axiña posible, vía mail.
 

 

Sistemas REDE-TGSS

Descrición do sistema REDE:

REDE (Remisión Electrónica de Datos) é sistema cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre a Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS) e os usuarios a través de Internet.

Por medio de REDE pódese entrar en contacto directo coa TGSS, permitindo o acceso a datos de empresa e traballadores, así como a remisión de documentos de cotización e afiliación e partes médicos. Elimínase así o circuíto de papel, mellorando a calidade dos datos e evitando as esperas nas oficinas da Administración.

Os ámbitos de actuación que abarca este servizo, son os seguintes:

 • Cotización: presentación de documentos das series TC2 (Relación nominal de traballadores), tramitación de saldos acredores, e ingreso das cotas mediante domiciliación en conta ou pago electrónico.
 • Afiliación: altas, baixas, variacións de datos de traballadores, así como consultas e petición de informes relativas a traballadores e empresas.
 • Tramitación dos partes de alta e baixa médica de AT e EP, así como os partes de confirmación, ao Instituto Nacional da Seguridade tanto derivados de continxencias comúns como de continxencias profesionais.

O usuario pode realizar estas xestións e recibir mensaxes da TGSS desde o seu propio despacho, sen necesidade de desprazarse e sen as limitacións de horario de oficinas. Ademais elimínase o circuíto do papel, mellorando a calidade dos datos e evitando esperas nas oficinas da Administración.

Usuarios:

O sistema REDE pode ser utilizado polas empresas, agrupacións de empresas, entidades e organismos con concerto sanitario, e profesionais colexiados, entre os que estamos recoñecidos os economistas. Para iso é necesario solicitar previamente a oportuna autorización.
Procedemento de solucitud de autorización para operar co sistema REDE:

En primeiro lugar o interesado debe acreditar a súa identidade de forma presencial mediante DNI nas oficinas de certificados dixitais da Seguridade Social, para solicitar o CERTIFICADO SILCON que permite a realización de xestións a través de INTERNET, garantindo a seguridade das comunicacións e outorgando validez legal a calquera transacción electrónica que se realice coa TGSS.

Unha vez obtido devandito certificado deberá presentarse ante a TGSS a seguinte documentacion (presencialmente ou por fax):

 • Solicitude de autorización. Modelo oficial FR101
 • Fotocopia do DNI do titular da autorización.

Importante:

Para a utilización do sistema REDE é necesario dispoñer dunha conta de correo electrónico de calidade e de uso exclusivo para o sistema.

Servizos AEAT sociedades

O Colexio de Economistas da Coruña fai extensivos os beneficios do Convenio coa Axencia Tributaria (ver detalle) ás sociedades integradas por economistas colexiados.

 
Sociedades beneficiarias do Convenio

 

 • Directamente: todas as sociedades rexistradas no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, sen ningún tipo de restrición.
 • Previa solicitude: as sociedades que acrediten que polo menos o 50% do capital pertence a economistas ejercientes membros do Colexio, poderán solicitar a súa inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio. (Ver requisitos e solicitude de inscrición na área de documentos).

Procedemento para acceso aos servizos

1.- Inscrición na relación de sociedades beneficiarias do Convenio do Colexio de Economistas da Coruña coa AEAT (este paso non é necesario se a sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio).

2.- Solicitude do certificado dixital que emite a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

3.- Impresión do código que xera a solicitude.

4.- Solicitude persoal nas dependencias da AEAT presentando a seguinte documentación:

 • Fotocopia CIF.
 • Código de solicitude.
 • Certificado do Rexistro Mercantil cos datos de constitución da sociedade e do nomeamento do administrador.
 • Poder notarial específico para este trámite no caso de que non o realice directamente o administrador.
 • Documento de adhesión ao Convenio de Colaboración do Colexio (descargar na área de documentos).

5.- Descarga do certificado dixital directamente no mesmo computador no que se cursou a solicitude.

6.- Na páxina web da Axencia Tributaria solicitar: "Alta no censo de colaboradores sociais".

Constitución telemática de empresas

Mediante o convenio asinado entre o Consello Xeral de Colexios de Economistas e o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC), os colexiados poderán realizar telemáticamente os trámites para a constitución de empresas desde os seus despachos profesionais, procedemento que reduce, na actualidade, os formularios necesarios para a constitución e posta en marcha das Sociedades Mercantís a un só formulario virtual, o Documento Único  Electrónico  (DUE).

O sistema aplícase á modalidade denominada Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), e a calquera Sociedade de Responsabilidade Limitada

O acordo enmárcase dentro das actuacións do MITYC no ámbito da creación de empresas. É unha iniciativa que ten por obxecto estimular a constitución por vía telemática de novas empresas a través dunha rede de oficinas denominadas PAE (Punto de Atención ao Emprendedor) distribuídas por todo o territorio nacional e cuxa misión é prestar servizos de asesoramento e tramitación aos empresarios na constitución da súa empresa.

Para constituírse nun PAE os economistas colexiados unicamente terán que darse de alta no Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (MITYC).

Servizos que presta un PAE:

Ver sección documentos ao final da páxina

Requisitos técnicos dun PAIT:

Ver sección documentos ao final da páxina

Procedemento para darse de alta no CIRCE:

 1. Descargar o formulario de solicitude, e envialo cuberto por correo electrónico ao Consello Xeral admon.consejo@economistas.org  con copia a circe@circe.es.
 2. O Consello remitirá a CIRCE a proposta de adhesión.
 3. Unha vez recibida a solicitude do Consello, procederase ao rexistro do solicitante dentro de CIRCE dándolle acceso á contorna de probas para a configuración da Ferramenta de Tramitación Telemática (PACDUE).
 4. Alta no sistema e mapa PAE.
 5. Desde CIRCE presentaranse servizos de asistencia técnica e soporte á rede de PAEs no que se refire á atención de consultas e resolución dos problemas que xurdan no uso do Sistema de Tramitación Telemática, a través do Centro de Asistencia a Usuarios (CAU).
Foro Economistas CDD Online

O Foro Economistas do CDD Economistas Formación Online é un espazo de debate para que os profesionais de ámbito económico intercambien consultas e experiencias de tipo técnico e compartan información relevante co fin de mellorar as solucións ofrecidas aos seus clientes ou ás empresas nas que desenvolven a súa actividade.

Promovido polo Consello Xeral e o Colexio de Economistas de Asturias, e coa participación do noso Colexio entre outros, este foro profesional ofrece a oportunidade de expoñer a opinión profesional sobre os temas de debate á vista do resto dos usuarios que comparten o foro.

Está moderado así mesmo por expertos altamente cualificados que dinamizan o foro abrindo debates, contestan determinadas consultas, realizan suxerencias útiles, revisan os debates en activo e propoñen solucións adecuadas, participan no foro con regularidade e sintetizan o exposto antes de pechar un debate. Xa conta na actualidade con case dous mil profesionais rexistrados. Este rexistro no foro é gratuíto. ANÍMACHE A PARTICIPAR!

- Enlaza co Foro Economistas AQUÍ

- Solicita o teu rexistro AQUÍ

 

Rexistro de Expertos Contables

O Rexistro de Expertos Contables (REC-CGE), órgano especializado do Consello Xeral de Economistas, iniciou unha nova andaina tras a unificación entre Economistas e Titulares Mercantís, continuando coa actividade desenvolta desde 2008 con ECIF-CGEE e estudando a realización de novos servizos de utilidade para todos os seus membros.

O REC-CGE ten como obxectivo servir de canle e punto de unión entre as diversas actividades do Economista e a súa relación coa información financeira en xeral e a contabilidade en particular. Dedícase basicamente ao tratamento, estudo, análise, elaboración de informes técnicos, formación, emisión de opinións sobre todos os aspectos relacionados coa contabilidade e información financeira que afecten ou sexan prioritarios en cada momento para os colexiados e membros a este Rexistro.

Así, este Rexistro proponse:

 • Analizar a normativa contable existente para propoñer melloras a través de informes, posicionamentos e recomendacións.
 • Promover e desenvolver investigacións e estudos en materia de contabilidade e información financeira.
 • Promover o debate e a creación de opinión en materia contable.
 • Contribuír á actualización e ao perfeccionamento contable a través da formación, as conferencias, a evacuación de consultas en materia contable aos seus membros e as publicacións (Revista de Contabilidade e Dirección (RCD); newsletter INFORMAREC; documentos; libros; boletíns; base de datos de consultas resoltas (en fase de realización)).
 • En relación coa contabilidade e información financeira, facilitar ao Consello Xeral, aos seus rexistros e aos Colexios o apoio científico e o asesoramento técnico naquelas funcións e actividades dos mesmos cando así o requiran. Colaborar co Consello Xeral no mantemento das relacións internacionais que este ten coas asociacións especializadas doutros países en materia de contabilidade e información financeira (EFAA, CILEA, FCM, ...).
 • Colaborar con outras institucións ou entidades, tanto públicas como privadas, relacionadas coa contabilidade e información financeira. En relación coas públicas actuará coordinadamente co Consello Xeral, no marco da política xeral.
 • Contribuír á mellora da imaxe dos profesionais da economía en xeral e dos da súa especialidade en particular e incrementar a súa presenza ante a sociedade, así como promover a acción dos Colexios de Economistas neste sentido.
 • Calquera outra actividade que redunde en beneficio da contabilidade e información financeira e da xestión dos profesionais que traballan neste campo.

Neste sentido, destacar que servizos como o de resolución de consultas en materia contable a membros do Rexistro; o envío dun completo newsletter semanal e dun boletín trimestral; a realización de distintos materiais/documentos/libros que desde este Rexistro facemos (por exemplo o das memorias) foron especialmente valorados e recoñecidos recentemente por membros de REC-CGE a través da enquisa aos 2.000 membros cos que conta REC-CGE na actualidade.

A cota para os membros de REC-CGE é de tan só 25 €/ano.

Para ver todos estes servizos e moitos máis, desde a web de REC-CGE infórmase de maneira máis detallada: www.rec.economistas.es

 

Certificados Dixitais
O Colexio de Economistas da Coruña converteuse nunha oficina de rexistro acreditada ante a FNMT para realizar as actividades da autoridade rexistradora, co fin de acreditar a identidade ao solicitar ou renovar un certificado dixital dun particular da FNMT e como rexistro de operadores de o Consello Xeral de Economistas para a xestión do ciclo de vida dos certificados..
Máis información
Base de Datos Tirant lo Blanch
O Colexio ofrece aos membros EXCLUSIVAMENTE E GRATIS o Servizo Xurídico Integral da Editorial Tirant lo Blanch, que inclúe o acceso a multitude de servizos (Base de datos completa; Servizo de consultoría en liña; Acceso á doutrina da Editorial; Atención ao cliente os 365 días do ano incluído o servizo "buscámolo" (servizo a través do cal podes obter documentos de xurisprudencia e lexislación aínda que non estean na base de datos).
Accede aquí á Base de Datos de Tirant (necesitarás claves de colegiado/a).
Calculadora Cláusula suelo
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)
Calculadora Multidivisas / IRPH
Accede aquí (necesitarás claves de colexiado/a)