A IX edición das Xornadas de Fiscalidade e Contabilidade rexistra unha asistencia récord

Inauguración Xornadas

Máis de douscentos sesenta profesionais dos ámbitos fiscal e contable déronse cita virtualmenteos pasados días 3 e 4 de febreiro, para asistir á novena edición dunhas Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade que, nesta ocasión e como consecuencia da pandemia, desenvolvéronse integramente en formato Online.

 

Miguel Vázquez Taín, decano do Colexio, foi o encargado da inaugurar esta nova edición das Xornadas, estando acompañado neste arranque polo presidente do Consello Xeral de Economistas, Valentí PichVitoria González Vázquez, Directora da ATRIGA; a Delegada Especial en Galicia da AEAT, María Imelda Capote Martín; e por Agustín Fernández Pérez, Director das Xornadas e presidente do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais do Consello Xeral.

Taín quixo poñer en valor o encomiable traballo levado a cabo tanto por fiscalistas como polos profesionais do ámbito contable, mentres que Agustín Fernández animou a todos os asistentes a “tirar do carro, cada un dentro do seu ámbito, para superar este complicado momento que nos toca vivir”. A continuación, a Directora da ATRIGA resaltou nas súas palabras o importante papel que xogan as organizacións colexiais para fomentar o cumprimento voluntario das obrigacións tributarias, mentres que a Delegada Especial en Galicia da AEAT agradeceu o papel do Colexio “na permanente actualización de coñecementos aos profesionais do ámbito fiscal e contable”.

O presidente do Consello Xeral de Economistas, Valentí Pich, foi o encargado de presentar ao primeiro relator -Jesús Gascón Catalán, director xeral da Axencia Estatal da Administración Tributaria- de quen destacou “a súa visión organizativa e moderna de dotouna á  Axencia”.

 Gascón iniciou a súa intervención resaltando que, a pesar da crise sanitaria como consecuencia da pandemia, o pasado ano non foi tan negativo como podería esperarse en termos de recadación tributaria.

“O noso sistema tributario ha resistido razoablemente os embates da pandemia, en comparación coas grandes magnitudes macroeconómicas do noso país: a recadación caeu un 9%, que é un mal dato, pero non tanto se o comparamos coa caída do 11% do PIB”, indicou Gascón, ante os máis de 260 participantes que asisten de maneira virtual ás IX Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade organizadas polo Colexio de Economistas da Coruña.

A continuación, o director xeral da Axencia Estatal da Administración Tributaria ganduxou o seu relatorio detallando as cuestións máis novas de pasado, presente e futuro da Axencia, centrando o foco inicialmente en dificúltelas operativas atravesadas como consecuencia de confinamento, “o que se traduciu nunha redución moi notable das notificacións emitidas, coa consecuente caída da conflitividade”.

Deste xeito, entrou en detalle en aspectos tales como o Brexit, sobre o cal indicou que se está superando sen grandes incidencias desde o punto de vista da administración tributaria, ou sobre a  posto en marcha unha liña específica de control sobre os contribuíntes con grandes patrimonios que finxen vivir fóra de España para eludir os seus impostos, algo que se comprobará mediante ferramentas de análise masiva de datos ou "big data": “Dispoñemos de ata setenta fontes de información para contrastar se a persoa que di haberse deslocalizado efectuouno realmente”, sinalou. Sobre este particular, e como consecuencia do balbordo mediático da polémica creada tras a marcha de varios 'youtubers' a Andorra para pagar menos impostos, quixo deslizar a seguinte reflexión: “Se a unha gran maioría de cidadáns pensamos que actuásemos de igual forma, é que non existe conciencia fiscal en España”.

En canto a plans de actuación para este ano, Gascón anunciou a creación dunha comisión de expertos para a reforma do sistema fiscal, así como a apertura en Galicia da segunda Administración de asistencia Dixital Integral (ADI) en España –a primeira xa funciona en Valencia- “un centro de atención que se sumará ás oficinas tradicionais de atención presencial, pero neste caso con dedicación exclusiva á atención e asistencia ao contribuínte por medios electrónicos e telefónicos de todo o territorio nacional”.

Tras este relatorio, a quenda foi para Ignacio Ucelay Sanz, asesor fiscal en Baker Mckenzie Madrid, que disertou sobre a nova e polémica regulación do artigo 21 da Lei do Imposto sobre Sociedades, introducida por Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, que vén modificar o réxime de exención sobre dividendos e plusvalías reguladas no artigo 21 da Lei de Imposto sobre Sociedades.

Pechou esta primeira xornada de Juan Mosquera Pena, Xefe da área de Inspección Tributaria da ATRIGA, que se explayó sobre os aspectos máis significativos nos procedementos de inspección do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e as cuestións que están a ser obxecto de revisión por parte do Departamento de Inspección da Axencia Tributaria de Galicia.

Na segunda e última xornada cobrou relevancia nesta última xornada a reforma do Plan Xeral de Contabilidade (Real Decreto 1/2021) e outras modificacións da normativa contable, así como os seus efectos fiscais. Enrique Ortega Carballo, Socio de Gómez-Acivro & Pombo, realizou unha exhaustiva análise da nova normativa –“aínda que xa a coñeciamos a través de diversos borradores, pois esta reforma leva preto de tres anos fraguándose”, indicou- referíndose en primeiro lugar ás empresas ás que afecta e ao motivo da mesma, que non é outro que a converxencia coas Normas Internacionais de Información Financeira adaptadas pola Unión Europea. Posteriormente, centrou a súa exposición nas normas reformadas (valor razoable, existencias, moeda estranxeira, instrumentos financeiros, ingresos por vendas e emisión de capital), para finalizar referíndose ao réxime transitorio da normativa, que se implementa a través de cinco disposicións transitorias.

A continuación, Francisco Javier Sánchez Gallardo, vogal de IVE/IVE no Tribunal Económico Administrativo Central, se explayó sobre as novidades do IVE/IVE que nos atoparemos neste ano no ámbito comercio internacional, as particularidades do Brexit e outros asuntos colaterais.

As novidades tributarias para o exercicio 2021 foi o asunto que puxo o colofón a estas Xornadas, relatorio que estivo protagonizada polo Secretario Técnico do REAF, Luís do Amo, que realizou un repaso a todas as figuras tributarias do noso sistema que se verán afectadas tanto pola aprobación da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2021 como a aprobación doutras normas, como o Proxecto de Lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal; o RDL 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalería e o comercio e en materia tributaria; ou o RDL 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas.  

En definitiva, unha edición con asistencia récord dun foro que xa se converteu nunha referencia para os profesionais dos ámbitos fiscal e contable.