Consolidación contable e auditoría dos grupos de sociedades. Modificacións do RD 1/2021 na normas para a elaboración das contas consolidadas

Online
15, 16 e 22 de abril 2021
10

A reforma contable introducida polo RD 1/2021, de aplicación para os exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2021, afecta á formulación das Contas Anuais Consolidadas. No seu artigo terceiro, o Real Decreto modifica as Normas para a Formulación de Cantas Anuais Consolidadas aprobadas polo Real Decreto 1159/2010. As modificacións cumpren, basicamente, cos obxectivos de introducir os mesmos requirimentos que se establecen a nivel individual en relación co tratamento contable dos instrumentos financeiros e o recoñecemento de ingresos por vendas de bens e prestación de servizos.

Este curso de consolidación contable pretende facer un percorrido polas actuais NOFCAC resolvendo exercicios prácticos referidos a todas e cada unha das cuestións principais que emanan do articulado do Real Decreto 1159/2010, de 17 de setembro regula as normas de formulación de contas anuais consolidadas. Polo que, de forma práctica, resolveranse a través de exercicios propostos os extremos indicados no programa do curso.

A auditoría de Grupos preséntase como outro apartado a tratar neste curso, no cal se realizará un percorrido pola NIA 600 CONSIDERACIÓNS ESPECIAIS – AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCEIROS DE GRUPOS (INCLUÍDO O TRABALLO DOS AUDITORES DOS COMPOÑENTES) e onde levará a cabo un repaso das denominadas Instrucións de Consolidación, documento de traballo no cal os auditores basean as súas comunicacións á hora de utilizar o traballo do auditor do compoñente para a opinión de auditoría das contas anuais consolidadas.
 
Todo iso con especial referencia ás novidades técnicas en materia de consolidación que emanaron das últimas disposicións normativas vixentes.

Homologación
Auditores: 8 horas en contabilidad e 2 en auditoría | REC: 10 horas.

Contenido

Relatores

Juan Manuel Pérez Iglesias

Inspector de Facenda. Equipo de Valoracións. Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional AEAT

José Ramón Sánchez Serrano

Profesor do Departamento de Finanzas e Contabilidade da Universidade de Málaga. Doutor en Economía e Finanzas. Auditor de Contas.

 

Programa

1.- Introdución á consolidación

 • Nocións básicas
 • Lexislación aplicable

2.- Grupo de Sociedades, Sociedades Multigrupo e Sociedades Asociadas

 • Sociedades que participan na consolidación. Composición do Grupo de Sociedades, Conxunto Consolidable e Perímetro de Consolidación
 • Definición de Grupo de Sociedades. Presunción de Control.
 • Grupos horizontais e Entidades de Propósito Especial – Shell Company –
 • Tipos de Dominio
 • Computo dos dereitos de voto. Dereitos de voto potenciais
 • Sociedades Multigrupo
 • Sociedades Asociadas
 • Obrigación de formulación de Contas Anuais Consolidadas
  • Dispensas á obrigación
  • Cálculo dos límites
  • Prazos para formulación
 • Métodos de Consolidación:  Método de integración global, Método de integración proporcional e Procedemento de Posta en Equivalencia

3.-  Método de Integración Global

 • Definición do método
 • Investimentos en sociedades mantidas para a venda
 • Fases do MIG
 • Homogeneización
 • Agregación Contable
 • Eliminacións:
  • Eliminación investimento – patrimonio neto
  • Noción de Combinacións de Negocio. Método de adquisición. FCC e Dif. Negativa
  • Socios Externos
  • Consolidación Posterior
  • Adquisición Inversa
  • Adquisición do control por etapas
  • Adquisición do control sen transferir contraprestación
  • Participacións Indirectas
  • Adquisición dunha dependente que non constitúe un negocio
  • Transmisións de participacións entre empresas do grupo
  • Combinación de negocios entre empresas do grupo
  • Eliminacións de partidas intragrupo e resultados
 • Investimentos adicionais e aumentos na porcentaxe de participación
  • Con incremento de participación
  • Sen incremento de participación
  • Aumento de participación sen investimento adicional
 • Reducións na porcentaxe de dominio e do investimento
  • Sen perda de control
  • Con perda de control
  • Redución do investimento sen modificación da porcentaxe de participación
 • Conversión de estados financeiros en moeda estranxeira  

4.-  Método de Integración Proporcional

 • Descrición do procedemento
 • Particularidades

5.-  Procedemento de Posta en Equivalencia

 • Descrición do procedemento
 • Homogenización
 • Mecánica de posta en equivalencia
 • Consolidación posterior
 • Particularidades

6.- Outras cuestións.

 • Efecto impositivo nas contas individuais e nas contas consolidadas cando o grupo tributa no Réxime de consolidación fiscal
 • Conversión de contas en moeda estranxeira

 

Homologación

Auditores: 8 horas en contabilidade e 2 en auditoría.
REC: 10 horas.

Datas, horario e desenvolvemento do curso

Xoves, 15 de abril, de 11:30 a 14:30 horas..
Venres, 16 de abril, de 11:30 a 14:30 horas.
Xoves, 22 de abril, de 16:00 a 20:00 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online.

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 185,00 euros
Outros participantes: 295,00 euros

Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos.
 • 20% membros REA e EC.
 • 50% desempregados.


PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSO ORDEN DE INSCRICIÓN