Aspectos crave na tributación sobre IRPF. Criterios aplicables no exercicio 2020 e novidades para 2021

Online
3, 4 e 7 de maio 2021
10.5

Este curso ten por obxectivo concretar, desde un punto de vista eminentemente práctico, o tratamento das distintas rendas e a interpretación dada por Tribunais e a DXT, en relación con cuestións conflitivas para a correcta liquidación do Imposto sobre a Renda. Así mesmo trataranse cuestións referidas á planificación máis vantaxosa na cuantificación de determinadas rendas, facendo fincapé nas novidades e criterios aplicables no exercicio 2020 e as novidades para o ano 2021, e sobre todo en relación cos aspectos máis problemáticos na aplicación da norma.  

Durante o curso realizaranse unha serie de supostos prácticos, seleccionados coa intención de aclarar determinados aspectos da materia.

Contenido

Relator


Carmen Jover Díaz
Economista. Asesora Fiscal.
Membro do Consello Técnico e do Consello Directivo do REAF Asesores Fiscais - Consello Xeral de Economistas


Programa

 

 1. Concepto de contribuínte do IRPF: Residencia fiscal das persoas físicas (art. 9 LIRPF e art. 4 modelo convenio OCDE/OCDE) Excepcións en relación co artigo 7.p e artigo 93 LIRPF.
 2. Declaración conxunta ou individual: situacións conflitivas en relación con separacións, divorcios ou nulidades matrimoniais.
 3. Estudo das exencións e non suxeicións: análise de consultas e Xurisprudencia en relación coas indemnizacións por despedimento, prestación por maternidade, indemnizacións por responsabilidade, requisitos da non suxeición en caso de transmisión lucrativa da empresa familiar, exencións por reinversión, entro outros.
 4. Rendementos do traballo:
 • 4.1. Cualificación: diferenciación entre rendementos procedentes da relación laboral e rendementos do traballo por imperativo legal: diferenzas na aplicación práctica da norma.
 • 4.2 Retribucións en especie: cualificación e cuantificación. Requisitos legais e formais para que poidan ter a consideración de exentas ou non suxeitas.
 • 4.3. Estudo da cobranza de prestacións de plans de pensións: especial incidencia na posible aplicación da redución do 40% por prestacións en forma de capital.
 • 4.4. Redución do 30% por irregularidade: aplicación práctica.
 1. Rendementos do capital inmobiliario:
 • 5.1. Cualificación: arrendamento de bens inmobles ou constitución de dereitos reais (tributación da doazón dun usufruto vitalicio).
 • 5.2. Cálculo de ingresos e gastos deducibles: análise pormenorizada do cómputo de gastos deducibles. Nova desagregación na declaración. Especial referencia á amortización.
 • 5.3. Redución por arrendamento de vivenda: Cando pode aplicarse?
 • 5.4. Tributación do aluguer vacacional.
 • 5.5. Retencións dos rendementos do capital inmobiliario: momento da súa imputación.
 • 5.6. Imputación de rendas inmobiliarias.
 1. Rendementos do capital mobiliario:
 • 6.1. Cualificación, cuantificación e diferenciación entre rendementos que tributan na base xeral e na base do aforro.
 • 6.2. Titularidade compartida dos activos: tributación.
 • 6.3. Rendementos derivados de cesión a terceiros a entidades vinculadas: cálculo do rendemento tributable na base impoñible xeneral ou base impoñible do aforro.
 • 6.4. Reducións de capital con devolución de achegas: empresas cotizadas, non cotizadas e SICAV.
 • 6.5. Produtos financeiros con beneficios fiscais: PIAS, SIALP, CIALP.
 • 6.6 Tributación dos contratos de seguro: rendas vitalicias e temporais.
 1. Rendementos de actividades económicas:
 • 7.1. Cualificación dos rendementos de actividades económicas: arrendamento e socios de sociedades que prestan servizos profesionais.
 • 7.2. Réximes de determinación do rendemento neto.
 • 7.3. Reducións aplicables: análise de Sentenzas en relación coas reducións.
 • 7.4. Retencións e pagos a conta: momento de imputación.
 • 7.5. Retribucións en especie en actividades económicas.
 • 7.6. Importancia da diferenza entre patrimonio empresarial ou profesional e persoal.
 1. Ganancias e perdas patrimoniais:
 • 8.1. Exencións.
 • 8.2. Non suxeicións: especial análise das perdas patrimoniais con recompra.
 • 8.3. Cálculo: compoñentes do valor de adquisición e valor de transmisión. Réxime xeral e réxime transitorio.
 • 8.4. Ganancias patrimoniais non xustificadas.
 1. Estudo da fiscalidade das rupturas matrimoniais: compensacións, división da cousa común, posibilidade de declaración conxunta ou individual, reducións e deducións aplicables.
 2. Achegas a plans de pensións: límite financeiro e límite fiscal.
 3. Consecuencias dunha correcta integración e compensación de rendas.
 4. Cota tributaria e deducións
 5. Obrigación de declaración
 6. Liquidación do imposto.

Todo iso coa análise de numerosas consultas tributarias e Xurisprudencias actualizadas.

Data, horario e desenvolvemento do curso


3, 4 e 7 de maio. 10,5 horas impartidas en 3 sesións de 09:00 a 12:30 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Unha vez confirmada a inscrición enviaranse as instrucións de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

 

  Matricula

   

  Colexiados e persoal dos seus despachos: 150 euros.
  Outros participantes: 240 euros.
   
  Descontos (non acumulables):

  • 10% segunda e sucesivas matrículas.
  • 50% desempregados.